Právne upozornenia

Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. a o jej partnerských spoločnostiach, o činnosti spomínaných spoločností. Upozornenie sa vzťahuje na všetkých návštevníkov týchto webových stránok; prosím, prečítajte si ho pozorne. Použitím webovej stránky spoločnosti užívateľ potvrdzuje, že akceptuje podmienky uvedené v tomto dokumente a s podmienkami súhlasí.

Všeobecné podmienky

KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. – všeobecné podmienky

Údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o.
IČO: 31611851
IČ DPH: SK2020446307
Sídlo: Rosinská 15A, 010 08 Žilina
Obchodná adresa: Rosinská 15A, 010 08 Žilina
Telefónne číslo: 041/5177100
Fax: 041/5177111
E-mail: helios@helios.sk

Právne upozornenie

Všetky práva vyhradené. Toto upozornenie sa vzťahuje na domovskú stránku a všetky podstránky webových stránok z www.carodreva.sk. Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) na webových stránkach www.carodreva.sk sú chránené autorským právom a právami s ním súvisiacim a/alebo obchodnými právami, ktoré vlastní KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. a/alebo jej pridružené spoločnosti. Užívatelia môžu používať webové stránky www.carodreva.sk výhradne k osobným a nie obchodným účelom. Používanie webových stránok www.carodreva.sk na akékoľvek iné účely, hlavne pre komerčné účely, je striktne zakázané.

Obmedzené použitie informácie a materiálu

Všetky informácie a materiály (texty a obrázky) zverejnené na webových stránkach www.carodreva.sk sa môžu použiť len na nekomerčné účely, pričom sa zachovajú všetky už uvedené právne upozornenia o autorských právach a ich pridružených právach a/alebo obchodných právach. Spomenuté informácie a materiály nesmú byť kopírované, reprodukované, alebo inak distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu od KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. a/alebo jej pridružených spoločností.

Každá reprodukcia obsahu webových stránok alebo jej časti musí byť označená logom KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. v súlade s pravidlami podnikovej identity – všetky práva vyhradené. Webové stránky www.carodreva.sk taktiež obsahujú informácie o tretích stranách a spojení na webové stránky tretích strán, pričom KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. nie je zodpovedná za ich obsah, ani nemôže v tejto súvislosti ponúknuť žiadne záruky. V prípade návštevy a používania týchto spomínaných pridružených webových stránok prostredníctvom odkazov je zodpovednosť KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. úplne vylúčená.

KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. môže toto právne upozornenie kedykoľvek zmeniť, pričom pre svojich užívateľov by malo byť zaväzujúce v aktuálnej forme; preto sa užívateľom odporúča, aby sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom pri každej návšteve webovej stránky www.carodreva.sk. Používanie webovej stránky www.carodreva.sk v rozpore s týmito pravidlami je zakázané. Používateľ, ktorý využíva webovú stránku www.carodreva.sk v rozpore s týmito pravidlami, je plne zodpovedný za svoje činy.

Obmedzená zodpovednosť

Všetky informácie a materiály na www.carodreva.sk slúžia len na informačné účely. KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. sa zaväzuje poskytovať na webových stránkach www.carodreva.sk presné , aktualizované a úplné údaje, ich presnosť a úplnosť však nemôže zaručiť a nenesie v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia používajú webové stránky www.carodreva.sk a ich obsah na svoju vlastnú zodpovednosť. KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. a ani žiadna iná právnická či fyzická osoba, ktorá prispela ku vzniku alebo dizajnu webovej stránky, alebo stále spolupracuje s jej aktualizáciami, nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prístupu, používaním alebo neschopnosti použiť informácie na týchto webových stránkach, ani za akýkoľvek druh chýb či nedostatočné informácie v ich obsahu.

KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. nie je zodpovedná za škodu (vrátane škôd spôsobených vírusmi), ktorá môže vzniknúť užívateľovi na jeho softvéri, mobilnom telefóne alebo na akomkoľvek druhu zariadenia a/alebo aplikácii, ktorá bola použitá na prístup na webovú stránku, v dôsledku návštevy webových stránok www.carodreva.sk alebo jej používaním. Taktiež KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za akýkoľvek iný druh škody ku ktorému môže dôjsť v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať webové stránky www.carodreva.sk. KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu webových stránok www.carodreva.sk kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod, bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky týchto zmien.