Ochrana osobných údajov

KANSAI HELIOS Group (ďalej ako: prevádzkovateľ), kontakt: Rosinská 15/A, Žilina 010 08, e-mail: gdpr@kansai-helios.eu rešpektuje súkromie našich používateľov a zaväzuje sa chrániť osobné údaje, ktoré získala prostredníctvom on-line formulárov v súlade s príslušnými zákonmi.

Na určitých miestach našich webových stránok nám môžu užívatelia poskytnúť ich osobné údaje (meno, adresa, e-mail, atď.) V KANSAI HELIOS Group budeme používať a uchovávať osobné údaje iba k účelom, ku ktorým sme osobné údaje obdržali, alebo kým nebude stiahnutý súhlas o ich používaní. S pomocou zodpovedajúcich technických a organizačných postupov na zabezpečenie osobných údajov zabránime neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo ich prezradeniu.

V prípade, že užívateľ na našich webových stránkach vyplnil kontaktný formulár, alebo nás kontaktoval prostredníctvom elektronickej pošty, budeme poskytnuté informácie využívať iba na účely korešpondencie. Pokiaľ nám však užívateľ nechce poskytnúť svoje kontaktné informácie, potom, bohužiaľ, nebudeme schopní odpovedať na jeho otázku.

V prípade, že užívateľ udelil súhlas so zasielaním nášho newsletteru, budeme mu newsletter zasielať na jeho e-mailovú adresu, až kým túto službu užívateľ nezruší. Kliknutím na odkaz pre zrušenie odberu na konci každého doručeného newsletteru, môže užívateľ kedykoľvek zrušiť jeho zasielanie. Užívateľ môže taktiež kedykoľvek zrušiť odoberanie newsletteru zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@kansai-helios.eu s predmetom: GDPR – Čaro Dreva – Slovakia. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania newsletterov a marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu je zabezpečované službou MailerLite, ktorej stanovisko k ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.

V prípade, že užívateľ súhlasil s použitím svojich osobných údajov k účelom cielenej reklamy na Facebooku alebo Googli, potom užívateľ umožňuje správcovi využívať cielené reklamy v inzercii na internetových médiách. V prípade, že si užívateľ želá v tejto záležitosti zrušiť svoj súhlas, môže tak urobiť kedykoľvek zmenou pokročilého nastavenia súborov Cookies. V toto prípade závisí doba uchovávania od zrušenia používateľa.

Webová stránka používa nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovnom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa. Zber dát môžete deaktivovať na stránke Použitie cookies, príslušným nastaveniam prehliadača alebo inštaláciou modulu pre prehliadač https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=sk. Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Webová stránka používa nástroj Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd. pre lepšie porozumenie potrieb našich používateľov a optimalizáciu nášho obsahu a služieb. Hotjar je webová služba, ktorá prostredníctvom tepelných máp, nahrávok webovej stránky, či jednoduchých ankiet umožňuje získať anonymnú spätnú väzbu používania našich webových stránok a kontinuálne tak dosahovať skvalitnenie nášho obsahu a služieb prispôsobením sa správaniu a potrebám používateľov. Hotjar využíva cookies a iné webové technológie pre zber údajov o používateľovi a zariadení v rozsahu anonymizovanej IP adresy, približnej geografickej polohy, jazyka a hardvérových a softvérových špecifikácií zariadenia (druh zariadenia, operačný systém, veľkosť obrazovky, názov prehliadača). Hotjar ukladá tieto údaje vo forme pseudoanonymizovaného profilu používateľa. Zozbierané údaje nemôžu byť použité na identifikáciu konkrétneho používateľa. Doplňujúce informácie o zásadách ochrany osobných údajov v nástroji Hotjar nájdete na stránkach https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy a https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment.

Skupina Helios je prítomná aj na Facebooku, kde sme prevádzkovateľom stránky Čaro dreva (https://www.facebook.com/carodreva.sk/) a Facebook Ireland Ltd. je prevádzkovateľom sociálnej siete. Podľa čl. 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (1. prevádzkovateľ) a KANSAI HELIOS Group (2. prevádzkovateľ) sú spoločnými prevádzkovateľmi, ktorí spracúvajú štatistické údaje (súhrnné údaje o návštevníkoch) Facebook stránky Čaro dreva. Facebook Ireland Ltd. poskytuje anonymné štatistické údaje o návštevníkoch Facebook stránky Čaro dreva spoločnosti KANSAI HELIOS Group tieto údaje používame na neustále optimalizovanie našej Facebook stránky poskytovaním relevantnejšieho obsahu návštevníkom našej Facebook stránky, a preto využívame štatistiky Facebooku na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. (1f) o GDPR). Viac informácií ohľadom vyrovnaných zodpovedností spoločností Facebook Ireland Ltd a KANSAI HELIOS Group spolu s vysvetlením, ktoré údaje sa zhromažďujú, ako sa spracúvajú a ktoré práva majú používatelia v tejto súvislosti, nájdete na stránke Dodatok prevádzkovateľa k štatistikám stránky (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) a v Zásadách používania údajov na Facebooku (https://www.facebook.com/policy.php). Nezabúdajte, že zverejňujete obsah na Facebook stránke Čaro dreva a odosielate správy v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov služby Facebook a vo vybratých nastaveniach ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (t. j. nami organizované výherné súťaže prostredníctvom Facebooku).

KANSAI HELIOS Group môže zveriť niektoré úlohy súvisiace so spracovaním osobných údajov zmluvným partnerom, s ktorými má Zmluvu o spracovaní osobných údajov. Títo partneri môžu spracovať dané údaje v mene spoločnosti KANSAI HELIOS Group iba na vyššie uvedené účely a to v súlade s platnou legislatívou. Ak KANSAI HELIOS Group používa nástroje softwaru, alebo uchováva osobné dáta na serveroch mimo Európskej Únie na iné účely, používa ako súčasť zmluvy s poskytovateľom tieto schválené štandardné zmluvy.

Používateľ môže od KANSAI HELIOS Group kedykoľvek požadovať prístup ku svojim údajom, ich úpravu (a v tomto ohľade taktiež prerušenie ich spracovania), prenositeľnosť údajov (v prípade osobného súhlasu alebo zmluvy) alebo vymazanie svojich osobných údajov (toto sa nevzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely zmluvy počas doby jej platnosti). Používateľ môže kedykoľvek zrušiť poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov alebo vzniesť námietku proti používaniu údajov na reklamné účely. Ak si užívateľ tak želá urobiť, musí poslať upozornenie s predmetom: GDPR – Čaro Dreva – Slovakia na našu e-mailovú adresu: gdpr@kansai-helios.eu alebo zaslaním na adresu: KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o., Rosinská 15/A, Žilina 010 08, Slovenská republika. Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa vykonalo na základe jeho súhlasu až po jeho zrušenie. Každá dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi má taktiež právo podať sťažnosť Komisárovi pre informácie.