Pravidlá súťaže Ako ste sa dostali k práci s drevom?

1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Ako ste sa dostali k práci s drevom.” (ďalej len „súťaž“) je: HELIOS SLOVAKIA, s.r.o., Rosinská 15/A, 010 08 Žilina, IČO: 31 611 851 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Organizátorom súťaže je: ContentFruiter s.r.o., so sídlom Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra IČO: 50183419 (ďalej len „organizátor“). Usporiadateľ týmto oprávňuje Organizátora na organizáciu a realizáciu celej súťaže v zmysle pravidiel súťaže.

3. Celé znenie súťaže: “Radi by ste vyhrali poukážku na náter dreva v hodnote 50 € od nášho partnera HELIOS Slovakia? ? Napíšte nám, ako ste sa dostali k práci s drevom. Čo vás inšpirovalo? ? Tešíme sa na vaše odpovede. Výhercu vyžrebujeme o týždeň vo štvrtok.”

4. Cieľom súťaže je rozšírenie povedomia o portáli Čaro dreva.

5. Súťaž prebieha od 12. 1. 2021 – 19. 1. 2021 (12:00) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“).

6. Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na stránke Čaro dreva na Facebooku (ďalej len „FB Čaro dreva“) do súťaže, a to pridaním komentára pod súťažný príspevok (ďalej len ako „súťažné zadanie“), ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).

V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu chybne uvedeného kontaktu nebude možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 8. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

7. Výhry v súťaži
Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 6. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu výhercov o nasledovnú výhru: poukážka na náter dreva v hodnote 50 € (ďalej len „výhra“).

8. Spôsob výberu výhercov
Usporiadateľ náhodným výberom vyžrebuje zo správnych odpovedí 1 výhercu. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti so zachovaním princípu náhodného výberu, najneskôr do 4 pracovných dní po skončení času konania súťaže.

9. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Účastník súhlasí, že v prípade výhry bude jeho používateľské meno zverejnené na fanúšikovskej stránke FB Čaro dreva v rámci nového príspevku alebo komentára pod súťažným príspevkom. Súčasne bude kontaktovaný aj prostredníctvom súkromnej správy, kde bude požiadaný o poskytnutie adresy, kam sa má výhra odosielať, a telefónneho čísla. V prípade, že výherca nedovŕšil 18 rokov, bude nadviazaný kontakt so zákonným zástupcom, ktorý bude požiadaný o poskytnutie adresy a telefónneho čísla. Uvedené údaje budú použité len za účelom odoslania výhry a nebudú nijakým ďalším spôsobom spracovávané. Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, usporiadateľom ako organizátorom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 15 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 8. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry a ani za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ a organizátor nezodpovedajú za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

10. Predčasné ukončenie súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže.

11. Všeobecné podmienky
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou sponzorovaná, odobrená, spravovaná a nie je s ňou nijako spojená. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti organizátorovi a usporiadateľovi, ako správcovi stránky Čaro dreva na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Čaro dreva. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Impressum HELIOS SLOVAKIA, s.r.o., Rosinská 15/A 010 08 Žilina, IČO: 31 611 851, IČ DPH: