Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o.

1. Rozsah

(1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP”) sa vzťahujú na všetky činnosti (predaj, dodávky, atď.) spoločnosti KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. , so sídlom Žilina, Rosinská 15A. PSČ 01008, Slovenská republika, IČ: 31 611 851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2092/L (ďalej ako “Dodávateľ”) vo vzťahu k zákazníkovi. Akékoľvek dodatky alebo zmeny VOP, najmä odchýlenia od VOP ohľadom zákazníka, si vyžadujú písomný súhlas Dodávateľa. Zadaním objednávky zákazník akceptuje tieto VOP a je nimi právne viazaný.

(2) Ak sa stane jedno alebo viac ustanovení týchto VOP úplne alebo čiastočne neplatné, nebude tým dotknutá platnosť ostatných podmienok. Namiesto neplatného ustanovenia sa bude aplikovať platné, a to také, ktoré je najbližšie ekonomickému účelu neplatného ustanovenia. Nejasnosti týkajúce sa výkladu týchto VOP alebo výkladu zmluvy sa budú objasňovať tak, že budú považované za dohodnuté
také podmienky, ktoré obvykle platia v porovnateľných prípadoch.

(3) Tieto VOP sa budú aplikovať aj pre všetky budúce aktivity a obchodné vzťahy so zákazníkom.

2. Cenová ponuka a objednávka

(1) Cenové ponuky nie sú záväzné, pokiaľ ide o ceny, množstvo, dodanie a dodaciu dobu, ak nie sú označené výslovne ako záväzné. Dodávateľ musí písomne potvrdiť objednávku zákazníka. V opačnom prípade sa zmluva nepovažuje za uzavretú.

(2) Indikácia v katalógoch, prospektoch a obdobných materiáloch, ako aj ústne alebo písomné vyhlásenia Dodávateľa sú záväzné iba v prípade, ak to je vyslovene uvedené v potvrdení objednávky, alebo ak na to potvrdenie objednávky odkazuje.

(3) Ak sa potvrdenie objednávky líši od objednávky, budú sa takého odchýlky považovať za zákazníkom akceptované v prípade, ak nebude túto skutočnosť okamžite, najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení potvrdenia objednávky zákazníkovi, namietať.

(4) Vyhradzuje sa právo na zanedbateľné odchýlky v cenových ponukách. Okrem toho, Dodávateľ, v prípade zmien či úprav sortimentu výrobkov, je oprávnený poskytovať mierne pozmenený predaj výrobkov alebo dodávky.

(5) Očividné chyby v cenových ponukách, potvrdeniach alebo faktúrach môžu byť opravené kedykoľvek bez súhlasu zákazníka.

(6) Dodávateľ je výhradne zastúpený príslušnou oprávnenou osobou/orgánom. Vyhlásenie a indikácie zamestnancov nie sú záväzné, ak nie sú písomne schválené Dodávateľom. Takisto zmeny v zmluvách nadobúdajú účinnosť výlučne na základe ich písomného potvrdenia Dodávateľom.

(7) V prípade, ak nie je vystavené potvrdenie objednávky, je zmluva uzatvorená odoslaním objednaného tovaru Dodávateľom.

3. Cena

(1) Predajnou cenou je cena platná v deň objednávky resp. cena v zmysle príslušnej ponuky. Všetky ceny uvedené Dodávateľom sú bez DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny nezahŕňajú dodacie a prepravné poplatky, ani poistenie; tieto sú účtované zvlášť.

(2) V prípade, ak sa zvýšia náklady na pracovnú silu alebo iné výrobné náklady, ako sú náklady na suroviny, energie, dopravu, financovanie, atď. ktoré nie sú vo sfére vplyvu Dodávateľa, ako napríklad mzdy na základe kolektívnej zmluvy, v dobe medzi potvrdením objednávky a dňom doručenia, Dodávateľ je oprávnený upraviť predajnú cenu v súlade s tým a tieto ceny sa budú vzťahovať na všetky následné dodávky. S ohľadom na nepretržité dodávky alebo služby je Dodávateľ oprávnený upraviť cenu v zmysle vyššie uvedeného.

(3) Základom pre výpočet cien je hmotnosť v kg alebo v litroch v čase odoslania.

(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať 50 € pre objednávky s čistou hodnotou nižšou ako 500 € bez DPH.

4. Dodanie

(1) Ak nebude dohodnuté inak, dodanie sa bude realizovať “ex works”.

(2) Dodávateľ bude nakladať alebo odosielať tovar len po prijatí úplnej úhrady platby.

(3) Ak prepravu vykonáva Dodávateľ, bude dodávka Dodávateľom účtovaná zvlášť.

(4) Dodacie lehoty uvedené Dodávateľom nie sú všeobecne záväzné. Konkrétne termíny dodania (lehoty) možno určiť až vtedy, keď sú stanovené základné informácie o doručení, najmä cieľ a spôsob dopravy. Ak je to potrebné, Dodávateľ môže prispôsobiť osobitné dodacie termíny.

(5) V prípade, že dodanie oproti dodacej lehote bude oneskorené o viac ako 14 dní je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy v písomnej forme po písomnej výzve s predĺžením pôvodného termínu dodania apoň o 14 dní. Uplatnenie akýchkoľvek iných nárokov je vylúčené.

(6) V prípade neočakávaných prekážok pri dodaní (štrajky, prerušenia prevádzky v závodoch, prerušenia dodávok surovín, nedostatok surovín, zásah orgánov verejnej moci, dopravné zápchy, epidémie atď., alebo v prípade zásahu vyššej moci) je Dodávateľ oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu, alebo celkom alebo čiastočne zrušiť objednávku bez akejkoľvek zodpovednosti voči zákazníkovi.

(7) V prípade, že zákazník nepreberie nadobudnutý tovar v dohodnutej lehote má Dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% celkovej sumy hodnoty objednávky bez DPH. Nárok na uplatnenie náhrady škody tým nie je dotknutý. Vo vyššie uvedenom prípade riziko náhodného poškodenia alebo zničenia tovaru prechádza na zákazníka odo dňa keď je daný k dispozícii pre odber.

(8) Dodacie lehoty sa prerušia v prípade oneskoreného platenia čo i len jednej faktúry, a to po dobu daného omeškania. V prípade neuhradenie jednej splatnej faktúry, aj bez písomného upozornenia, sa stávajú splatnými všetky vystavené faktúry.

(9) Dodávka môže presiahnuť alebo klesnúť pod objednané množstvo o 10% a táto skutočnosť nie je množstvovou vadou ani neoprávňuje na odstúpenie od zmluvy alebo uplatňovanie si nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

(10) Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v sortimente, rovnako ako poskytovať minimálne pozmenený – s ohľadom na v tom čase platný katalóg – tovar bez potreby oznámiť túto skutočnosť objednávajúcemu klientovi.

5. Prechod nebezpečenstva škody

(1) V prípade, že zákazník bude zabezpečovať dopravu osobne alebo prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolí zákazník, prechádza nebezpečenstvo škody, straty alebo poškodenia tovaru na zákazníka ex works (Incoterms 2010).

(2) V prípade, že prepravu zabezpečuje Dodávateľ, nebezpečenstvo prechádza na zákazníka v mieste určenia (pred vyložením); Dodávateľ nie je povinný vyložiť tovar. V prípade, že je doprava vykonávanádopravcom (napríklad prostredníctvom železnice alebo nákladného vozidla), nebezpečenstvo prechádza na zákazníka okamžite po odovzdaní tovaru na prepravu.

(3) Poistenie – ak on je záujem – je si nutné objednať a priplatiť zákazníkom.

6. Platobné podmienky

1) Vo všeobecnosti strany súhlasia s predplatením tovaru. V prípade platby na základe zaslaných faktúr musí byť kúpna cena zaplatená do 30 dní po obdržaní faktúry. Peňažné zľavy sa poskytujú iba rámcovo a to na základe písomnej zmluvy. Akákoľvek dohodnutá peňažná zľava bude automaticky ukončená bez nutnosti ďalšieho upozornenia, ak po dvoch oznámeniach o nesprávne alebo nevhodne uplatnenej zrážky zľavy bude zľava nesprávne alebo nevhodne uplatnená po tretí krát.

(2) V prípade omeškania s úhradou spôsobeného zákazníkom bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Okrem úroku z omeškania stanoveného v odseku 2 si Dodávateľ vyhradzuje právo na uplatnenie všetkých nárokov na náhradu škody od zákazníka spôsobenú omeškaním úhradou.

(3) V prípade opodstatnených pochybností o solventnosti zákazníka je Dodávateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od potvrdenej objednávky a uzavretých zmlúv, podmieniť ďalšie dodávky poskytnutím zábezpeky, najmä úhradou vopred a vyzvať na úhradu všetkých zatiaľ neuhradených platieb.

(4) Všetky platby sú splatné v EURO.

(5) Predajný personál Dodávateľa je oprávnený prijímať úhrady iba s výslovným povolením.

7. Zodpovednosť za vady

(1) Tovar musí byť skontrolovaný bezprostredne po jeho dodaní. Všetky zistené vady musia byť oznámené Dodávateľovi najneskôr do 8 dní odo dňa dodania tovaru s popisom povahy a rozsahu vady. Skryté vady musia byť oznámené najneskôr do 8 dní po ich zistení. Ak reklamácia nebude uskutočnená, alebo nebude uskutočnená včas, bude sa tovar považovať za akceptovaný a nároky zákazníka z vád zanikajú. V takýchto prípadoch budú vylúčené akékoľvek nároky z vád alebo nároky na náhradu škody a. Zákazník je povinný preukázať, že vada existovala v čase dodania.

(2) Zákazník je povinný poslať vzorky chybného tovaru v súlade s reklamáciou na jeho vlastné náklady a riziko.

(3) Nepatrné vady (ako sú napríklad drobné rozdiely vo farbe, vady, ktoré po krátkom čase zmiznú alebo môžu byť opravené zákazníkom so zanedbateľným úsilím) nezakladajú nárok na žiadne reklamácie.

(4) Tovar Dodávateľa je vyrábaný podľa objednávky alebo špecifikácie produktu. Odporúčania na použitie od Dodávateľa sa vždy vzťahujú k jednotlivým produktom a sú nezáväzné. Zákazník je zodpovedný za preskúmanie tovaru s ohľadom na jeho vhodnosť pre určené procesy a použitie. To platí najmä vtedy, keď sú pridávané riedidlá, zmäkčovadlá, prísady alebo iné súčasti, ktoré neboli kúpené od Dodávateľa. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruku za použitie, ktoré nie je v súlade s konkrétnym produktom.

(5) Zodpovednosť za vady je vylúčená, ak vady nemôžu byť skontrolované Dodávateľom (napríklad vzhľadom k ďalšiemu spracovaniu).

(6) S výnimkou prípadov, keď má zákazník zákonné právo odstúpiť od zmluvy, má Dodávateľ možnosť uspokojiť reklamáciu opravou, výmenou alebo zľavou z ceny.

(7) Za vady, ktoré sú spôsobené inštrukciami, pokynmi a plánmi zákazníka Dodávateľ nezodpovedá.

(8) Nároky voči Dodávateľovi môžu byť uplatnené iba priamym zákazníkom a nesmú byť postúpené. Nároky z vád tovaru uplatnené zákazníkom ktorý nie je spotrebiteľom zanikajú najneskôr do 12 mesiacov po dodaní tovaru, ale v každom prípade do konca doby trvanlivosti uvedenej na tovare.

8. Nároky na náhradu škody

(1) Nároky na náhradu škody voči Dodávateľovi sú obmedzené na hrubú nedbanlivosť a úmyselnú pohnútku. Hrubá nedbanlivosť musí byť poškodeným preukázaná.

(2) Nároky na náhradu škody sú obmedzené na rozumne predvídateľné škody ana výšku fakturovanej čiastky. Všetky ostatné nároky sú vylúčené, najmä nároky na nepriame škody a ušlý zisk.

(3) Zákazník je povinný vykonať prehliadku tovaru pokiaľ ide o zlučiteľnosť s plánovaným zámerom. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostatočné prehliadnutie tovaru.

(4) Zákazník je zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti poskytnúť súčinnosť.

(5) Dodávateľ nenesie zodpovednosť za porušenie práv tretích strán.

9. Zodpovednosť za výrobok

(1) Regresné náhrady voči Dodávateľovi uplatnené zmluvnými partnermi alebo tretími stranami, ktoré sú založené na “zodpovednosti za výrobok” podľa zákonných ustanovení o zodpovednosti za vady výrobku sú vylúčené, ak žiadateľ nepreukáže, že sa stala chyba vo sfére Dodávateľa a bola spôsobená minimálne hrubou nedbanlivosťou.

(2) V prípade ďalšieho predaja je zákazník povinný dohodnúť sa s jeho zákazníkom na príslušných obmedzeniach zodpovednosti, inak zodpovedá za výslednú ujmu.

10. Zákaz postúpenia, započítania a zrážkových platieb

(1) Postúpenie pohľadávok voči Dodávateľovi je bez jeho výslovného písomného súhlasu zakázané.

(2) Započítania pohľadávok Dodávateľa voči protinárokom akéhokoľvek typu sú zakázané.

(3) Oprávnené reklamácie neoprávňujú Zákazníka odmietnuť zaplatenie celej fakturovanej čiastky, ale iba príslušnú časť fakturovanej čiastky. Ostatné platby nie je možné odmietnuť.

11. Výhrada vlastníctva

(1) Tovar zostáva vo vlastníctve Dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia a tovar musí byť v každom prípade uvádzaný ako majetok Dodávateľa.

(2) Zákazník je oprávnený používať tovar v bežnom podnikaní, ale nesmie naň zriadiť záložné právo a ani ho poskytnúť ako záruku. Prepadnutie tovaru v prospech veriteľov zákazníka je zákazník povinný okamžite oznámiť Dodávateľovi. Nárok na kúpnu cenu sa považuje za postúpený Dodávateľovi a Dodávateľ je povinný kedykoľvek informovať o tomto postúpení tretie strany. Zákazník je povinný oznámiť Dodávateľovi mená a adresy veriteľov rovnako ako stav a výšku pohľadávok vyplývajúcich z ďalšieho predaja a informovať potenciálnych kupujúcich o postúpení pohľadávky.

(3) Zákazník (dočasný správca, správca konkurznej podstaty) je povinný v každom prípade omeškania platby – najmä bankrotu – umožniť Dodávateľovi prístup k jeho tovaru a výrobkom vyrobeným s pomocou tohto tovaru. Okrem toho je Zákazník povinný poskytnúť Dodávateľovi jeho záznamy a poskytnúť všetky potrebné informácie relevantné pre oddelenie nárokov Dodávateľa.

(4) Receptúry, technické postupy a vzorky a všetky ostatné podklady Dodávateľa poskytnuté zákazníkovi zostávajú vždy majetkom Dodávateľa aj v prípade, ak boli vyrobené na náklady zákazníka.

12. Balenie / požičané kontajnery

Kontajnery, ktoré sú požičané zákazníkovi, budú Dodávateľovi uhradené alebo vrátené v riadnom stave a bez zvyškov produktov a bezplatne. Kontajnery nesmú byť použité na iný účel a / alebo nesmú sa v nich skladovať ďalšie produkty. Sú určené výlučne na prepravu dodaného tovaru. Etikety nesmú byť odstránené.

13. Ochrana osobných údajov

(1) Zákazník výslovne pri objednávke súhlasí, že údaje o osobách môžu byť spracovávané a uložené pomocou spracovania dát a odovzdané spoločnosti na účely vykonania objednávky.

(2) Zákazník sa zaväzuje chrániť všetky informácie vyplývajúce zo vzájomného obchodného vzťahu, zmluvnej dokumentácie a všetky ďalšie informácie týkajúce sa vzájomnej spolupráce ako obchodné tajomstvo po celú dobu zmluvného obdobia a po dobu najmenej 5 rokov po jeho ukončení. Obchodné tajomstvo zahŕňa najmä, ale nielen: cenník, obchodné a iné predajné podmienky s ohľadom na podporu predaja a reklamu, faktúry, objednávky, korešpondenciu, zápisnice, zmluvné dokumenty a všetky ostatné údaje hmotnej alebo nehmotnej podobe. Porušovateľ obchodného tajomstva bude niesť zodpovednosť za majetkovú a nemajetkovú ujmu.

(3) Informácie a spracovanie osobných údajov obchodných partnerov spoločnosti KANSAI HELIOS Slovakia, s.r.o. v rámci nariadenia EU 2016/679 sú zverejnené na internetových stránkach www.kansai-helios.sk

14. Boj proti korupcii

(1) Zmluvné strany sa výslovne zaväzujú, že pri uskutočňovaní obchodných operácií sa výslovne zdržia akéhokoľvek konania, ktoré má znaky korupčného správania.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť, nesľúbiť ani neprijať žiadne dary či vyplatenie peňazí alebo iné cenné predmety, priamo alebo nepriamo, sebe navzájom, predstaviteľom alebo iným zamestnancom jednej zo zmluvných strán alebo akejkoľvek inej spoločnosti (oddelenie, úsek, agentúra) alebo akejkoľvek inej osoby s úmyslom podplatiť resp.s cieľom podnecovať zamestnanca alebo iného zamestnanca alebo klienta na zneužitie svojho postavenia, tak, že by tým získali, zachovali alebo nasmerovali obchody zákazníkovi alebo akémukoľvek z jeho asistentov, zástupcov, distribútorov, alebo spriaznených entít. V prípade trestného činu alebo pokusu o trestný čin podľa predchádzajúceho odseku sa už uzavretá, alebo platná zmluva stane neplatnou, alebo ak zmluva ešte nie je účinná, zmluva sa bude považovať za neuzatvorenú.

15. Obmedzenia dodávok

Dodávateľ koná v prípade potreby v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami o sankciách vydanými Európskou úniou (“EU”), Spojenými štátmi americkými (“US”), a Organizáciou Spojených národov (“OSN”) (ako aj so všetkými platnými miestnymi zákonmi a nariadeniami).

Zákazník berie na vedomie túto povinnosť a potvrdzuje, že žiadne výrobky Dodávateľa tu zakúpené nebudú použité v súvislosti s, alebo poskytnuté, sankcionovanej osobe alebo sankcionovanej krajine (tak, ako sú definované nižšie) podľa najlepšieho vedomia Zákazníka.

Dodávateľ na seba nepreberá žiadnu povinnosť uskutočniť akúkoľvek dodávku v zmysle tejto Zmluvy, ak má Dodávateľ vedomosť, alebo
dôvod sa domnievať, že existuje zainteresovanosť medzi Zákazníkom, alebo jeho zákazníkmi, a akoukoľvek osobou (fyzickou, právnickou alebo štátnou) na sankčnom zozname vedenom zo strany US, Veľkej Británie, EÚ, OSN alebo miestnom sankčnom zozname (“Sankcionovaná osoba”), alebo akákoľvek účasť alebo participácia s Kubou, Sudánov, Iránom, Myanmar, Sýriou, Severnou Kóreou alebo s akýmikoľvek ich štátnymi úradmi (“Sankcionovaná krajina”).

16. Miesto plnenia, súdna príslušnosť a rozhodné právo

(1) Miestom plnenia pre dodávky a platby je sídlo Dodávateľa.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory zo Zmlúv uzatvorených na základe týchto VOP alebo nimi súvisiace sa rozhodnú pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa príslušných právnych predpisov.

(3) Rozhodným právnym poriadkom sa právny poriadok Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nebude aplikovať.

Tieto VOP sú uverejnené na webstránke www.kansai-helios.sk a platné a účinné od 10.8.2018.