Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov na e-shope spoločnosti KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o.

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež ako „GDPR“).

1. Úvod

Naša spoločnosť KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o. , so sídlom Žilina, Rosinská 15A, PSČ 010 08, Slovenská republika, IČO: 31 611 851, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 2092/L, ako prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke www.carodreva.sk, (ďalej tiež ako „e-shop“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb – fyzických osôb, ktoré:

 • majú záujem o nákup v e-shope (potenciálni zákazníci); a/alebo
 • v e-shope nakupujú či nakúpili (zákazníci).

Vážime si Vaše osobné údaje a dbáme na to, aby ich spracúvanie bolo zákonné, spravodlivé, transparentné, správne, dôverné a ďalej na to, aby osobné údaje boli spracovávané iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu na príslušné účely. Ďalej dbáme na to, aby osobné údaje boli starostlivo zabezpečené a chránené, aby pri ich spracúvaní boli dodržané všetky pravidlá stanovené GDPR ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je naša spoločnosť KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o., so sídlom Žilina, Rosinská 15A, PSČ 010 08, Slovenská republika, IČO: 31 611 851, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 2092/L. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese nášho vyššie uvedeného sídla alebo na emailovej adrese: eshop@kansai-helios.sk.

3. Účel a právny základ spracúvania

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

3.1 Kúpna zmluva

Vaše osobné údaje spracúvame najmä za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, teda najmä preto, aby sme Vám mohli dodať tovar zakúpený v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.2 Plnenie našich právnych povinností

Vaše osobné údaje spracúvame rovnako na účel plnenia právnych povinností vyplývajúcich pre našu spoločnosť z príslušných právnych predpisov, ako sú napr. účtovné a daňové právne predpisy, právne predpisy na ochranu spotrebiteľa a pod. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.3 Naše oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely uplatňovania priameho marketingu vo vzťahu k zákazníkom (bližšie k tomu čl. 5. nižšie) a ďalej na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajobu právnych nárokov (plynúcich najmä z uzatvorenej kúpnej zmluvy). Právnym základom spracúvania osobných údajov na tieto účely je náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom v tejto súvislosti dbáme na to, aby spracúvanie osobných údajov nepredstavovalo neprimeraný zásah do Vašich práv. Spracúvanie osobných údajov na účely marketingových aktivít môžete kedykoľvek odmietnuť alebo namietať.

3.4 Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov

Iba na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • uplatňovanie priameho marketingu, ak ste naším potenciálnym zákazníkom, t. j. ak ste si u nás tovar ešte nezakúpili (bližšie k tomu čl. 5. nižšie);
 • zriadenie a vedenie Vášho zákazníckeho účtu (bližšie k tomu čl. 10 nižšie).

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tieto účely je súhlas Vašej osoby ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov / odvolanie súhlasu

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je úplne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre Vás žiadne nepriaznivé následky. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to elektronickým oznámením zaslaným na našu emailovú adresu eshop@kansai-helios.sk.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred jeho odvolaním.

5. Priamy marketing

Spracúvaním osobných údajov na účely uplatňovania priameho marketingu je spracúvanie Vašich nižšie uvedených osobných údajov za účelom zasielania elektronických obchodných oznámení našej spoločnosti, ako sú najmä informácie o novinkách a ponukách našich tovarov, ktoré by Vás mohli zaujímať (ďalej tiež ako „obchodné oznámenia“). Za účelom zasielania obchodných oznámení našej spoločnosti spracúvame z Vašich osobných údajov iba Vašu emailovú adresu.

Ak ste tovar v našom e-shope ešte nenakúpili, t. j. ste potenciálnym zákazníkom, spracúvanie Vašich osobných údajov na účel zasielania obchodných oznámení a samotné zasielanie obchodných oznámení je realizované výlučne na základe Vášho súhlasu, ktorého udelenie je úplne dobrovoľné.

Ak ste už našim zákazníkom, t. j. ak ste už v našom e-shope nakúpili, Vaša e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli pri nákupe tovaru alebo ktorú máte registrovanú vo Vašom zákazníckom účte, môže byť zo strany našej spoločnosti využitá na účel zasielania obchodných oznámení aj bez Vášho súhlasu, avšak len pod podmienkou, že ste zasielanie obchodných oznámení pôvodne neodmietli.

V prípade, ak si neprajete zasielanie takýchto obchodných oznámení, ste oprávnení jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, resp. odvolať Váš udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, a to:

 • prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@kansai-helios.sk;
 • odhlásením od zasielania obchodných oznámení, ktoré je možné vykonať v každom zaslanom obchodnom oznámení (kliknutím na príslušný odkaz).

Bez ohľadu na vyššie uvedené ukončíme spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu najneskôr do 2 rokov od posledného nákupu v e-shope (uzatvorenia kúpnej zmluvy). Ďalším nákupom sa doba spracúvania osobných údajov vždy predlžuje o ďalšie 2 roky.

V prípade, že ste v našom e-shope nikdy nenakúpili a udelili ste súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, spracúvanie osobných údajov na tento účel ukončíme uplynutím doby súhlasu, t. j. 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne skorším odvolaním Vášho súhlasu s takýmto spracúvaním (bližšie k tomu čl. 4. vyššie).

6. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje odovzdávame len v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu príjemcom, ktorí budú schopní zabezpečiť dostatočné zabezpečenie a ochranu osobných údajov, pričom takými kategóriami príjemcov sú naši partneri a dodávatelia služieb, ktorými sú subjekty poskytujúce doručovacie služby, účtovnícke služby, právne služby, služby IT a webhostingu (správy domén), prevádzkovatelia platobných brán, internetových vyhľadávačov, poskytovatelia technickej podpory.

V prípade, že nás k tomu zaväzuje právna povinnosť či rozhodnutie orgánu verejnej moci môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj ďalším príjemcom, najčastejšie orgánom verejnej moci.

7. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania. Zánikom jedného z právnych základov (napr. zánikom zmluvného vzťahu) pre spracúvanie osobných údajov nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu (napr. na účel archivačnej povinnosti alebo na účel ochrany našich práv).

7.1. Kúpna zmluva

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú nami spracovávané po dobu 30 dní odo dňa zániku poslednej z povinností dojednaných či plynúcich z kúpnej zmluvy.

7.2. Plnenie našich právnych povinností

Osobné údaje spracúvané na tento účel budú nami spracúvané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti vzťahujúcej sa našu spoločnosť stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (vrátane archivačnej povinnosti).

7.3. Naše oprávnené záujmy

Osobné údaje spracúvané na účel uplatnenia priameho marketingu budeme spracúvať do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, najdlhšie však po dobu 2 rokov od posledného nákupu tovaru uskutočneného prostredníctvom e-shopu (bližšie k tomu čl. 5. vyššie).

Osobné údaje spracovávané na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov budeme spracúvať po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí príslušnej premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, ktoré sa bude týkať práv a / alebo povinností plynúcich z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracúvania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania.

7.4. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na účel uplatnenia priameho marketingu budeme spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, prípadne do okamihu skoršieho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bližšie k tomu čl. 4. vyššie).

Osobné údaje spracovávané na účel zriadenia a vedenia zákazníckeho účtu budeme spracúvať do okamihu zrušenia zákazníckeho účtu (bližšie k tomu čl. 10. nižšie), prípadne do okamihu skoršieho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Bezodkladne po uplynutí vyššie uvedených dôb pre spracúvanie osobných údajov, osobné údaje, u ktorých pominul posledný z účelov ich spracúvania, anonymizujeme či zlikvidujeme.

8. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Aby ste mali väčší prehľad a kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva, ste oprávnení využiť nižšie uvedené práva. Niektoré práva Vám patria za každých okolností (napr. právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu), zatiaľ čo niektoré práva možno využiť iba za splnenia určitých podmienok (napr. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu máte iba v prípadoch spracúvania osobných údajov vykonávaného na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, a pod.).

8.1 Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame ako aj súvisiace informácie (napr. účel ich spracúvania, doba spracúvania osobných údajov, príjemcovia osobných údajov). Máte právo požadovať rovnako kópiu spracúvaných
osobných údajov. Za jej opakované poskytnutie sme však oprávnení požadovať primeraný poplatok vo výške vynaložených administratívnych nákladov spojených s jej poskytnutím.

8.2 Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

V prípade, že zistíte, že o Vás spracúvame nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie.

8.3 Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Vaše osobné údaje mažeme automaticky potom, čo stratíme oprávnenie na ich spracúvanie (typicky uplynutím doby spracúvania u posledného z účelov, na ktorý Vaše osobné údaje spracúvame).

Bez ohľadu na vyššie uvedené, na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ je daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo
 2. spracúvanie osobných údajov je protiprávne, alebo
 3. vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávnených záujmov, a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, alebo
 4. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi predpismi, alebo
 5. odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ (napr. zákonná povinnosť).

Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov nebude možné vyhovieť, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti (vrátane archivačných povinností) alebo na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

8.4 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme pokračovali v spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na základe našich oprávnených záujmov, ste oprávnení vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, že po posúdení Vašej námietky dospejeme k záveru, že Váš záujem na ochrane Vašich osobných údajov prevažuje, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

V prípade, že vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vašej námietke bez ďalšieho vyhovieme a Vaše osobné údaje nebudeme na tento účel ďalej spracúvať.

8.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V nasledujúcich prípadoch máte právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov, v dôsledku čoho Vaše osobné údaje nebudeme po určitú dobu spracúvať:

 1. ak vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to do doby overenia, či oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami;
 2. ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, a to do doby overenia správnosti spracovávaných osobných údajov;
 3. ak je spracúvanie Vašich osobných údajov protiprávne, pričom namiesto výmazu osobných údajov požadujete obmedzenie ich spracúvania;
 4. ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na daný účel spracúvania, ale Vaša osoba bude osobné údaje požadovať na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu Vašich právnych nárokov.

8.6 Právo na prenos osobných údajov

Ak to budete potrebovať, napríklad na uľahčenie komunikácie s iným prevádzkovateľom osobných údajov, máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe Vášho súhlasu a/alebo na základe zmluvy automatizovaným spôsobom, v štruktúrovanom a bežne používanom elektronickom formáte. Ďalej máte právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli nami odovzdané priamo inému prevádzkovateľovi osobných údajov, ak je to technicky možné.

8.7 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou alebo podnetom týkajúcim sa spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, sosídlom Bratislava, Hraničná 12, PSČ 820 07, webová stránka: www.dataprotection.gov.sk.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú poskytované príjemcom v tretích krajinách mimo Európskej Únie.

10. Zákaznícky účet

Zriadenie zákazníckeho účtu je úplne dobrovoľné, pretože máte možnosť vykonať nákup v e-shope aj bez zriadenia zákazníckeho účtu (tzn. bez registrácie).

Aby sme mohli uchovávať Vaše osobné údaje vložené do formulára pre zriadenie a vedenie
zákazníckeho účtu (alebo osobné údaje vložené kedykoľvek neskôr do zákazníckeho účtu), potrebujeme
k tomu Váš súhlas.

Zákaznícky účet je možné kedykoľvek zrušiť na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zaslanej na našu e-mailovú adresu eshop@kansai-helios.sk. Bez ohľadu na vyššie uvedené, je naša spoločnosť oprávnená zrušiť zákaznícky účet uplynutím 5 rokov
od poslednej aktivity zákazníka v zákazníckom účte.

11. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadne spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným v článku 2. vyššie.